Skeleton Coast Safari

Google map for the Skeleton Coast Safari to Namibia

Map legend

A) 1 night Kuidas Camp – Skeleton Coast & Kaokoland, Namibia
B) 1 night Leylandsdrift Camp – Skeleton Coast & Kaokoland, Namibia
C) 1 night Kunene River Camp – Skeleton Coast & Kaokoland, Namibia