Masala Beach Holiday

Google map for the Masala Beach Holiday to Zanzibar

Map legend

A) 7 nights Kilindi – Northern Zanzibar, Zanzibar
B) 2 nights Serena Inn – Stone Town, Zanzibar