Harrier Hawk Fly-in Safari

Google map for the Harrier Hawk Fly-in Safari to Kenya

Map legend

A) 4 nights Kicheche Bush Camp – Maasai Mara Conservancies, Kenya